D’acord amb l’expressat en la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, no serà considerat comunicació ni cessió de dades l’accés per part de Elapea Psicologia a les dades de caràcter personal del Pacient, ja que aquest accés, i el corresponent tractament, és necessari per realitzar la prestació dels serveis contractats.

És per això que s’estableix expressament que Elapea Psicologia, únicament tractarà les dades conforme a les instruccions del Pacient i que no els aplicarà o utilitzarà amb fi diferent al que figura en els pactes entre les parts, ni els comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones.

Elapea Psicologia es compromet a tractar les dades conforme al previst en la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals i a adoptar i implementar les mesures de seguretat en aquesta Llei contingudes, en particular les que corresponguin al nivell de seguretat exigible a les dades i fitxers derivats del desenvolupament i execució de les tasques objecto d’aquest contracte.

Així mateix, Elapea Psicologia es compromet a no divulgar cap tipus d’informació relativa a dades de caràcter personal obtinguts del Pacient, ni mentre estigui vigent la present relació contractual, ni després de la seva vigència. No s’estendrà aquesta obligació a aquelles dades que siguin accessibles al públic i que Elapea Psicologia obtingui per mitjans legals.

Elapea Psicologia únicament tractarà les dades personals conforme a les instruccions del responsable del tractament. Així mateix, no els aplicarà o utilitzarà amb una fi diferent al que figura en els presents “Termes i Condicions”. Tampoc els comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, salvo per les excepcions previstes expressament en aquest contracte.

Tot el personal de l’empresa tindrà coneixement d’aquesta normativa al moment en què procedeixi a tractar la informació propietat de l’empresa.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages